Wiedza nas bawi

Interaktywne i zabawne zajęcia dla dzieci

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy usług edukacyjnych (zwanego dalej Usługodawcą) oraz odbiorcy usług edukacyjnych (zwanego dalej Usługobiorcą). Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o systemie oświaty, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

II. Dane Usługodawcy

Fundacja OMNIVEDA
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP: 8943054947
Fundator: Charles Adam Peake
Forma prawna: Fundacja

III. Cele Usługodawcy

Celem Usługodawcy jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej, służącej popularyzacji nauki, edukacji i oświaty oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży.

Usługodawca realizuje swoje cele głównie poprzez:

 • prowadzenie badań dotyczących poziomu i jakości kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie nauki i programów badawczych,
 • organizację kół zainteresowań, warsztatów i wycieczek edukacyjnych służących promowaniu nauki i programów badawczych,
 • realizację projektów mających na celu nabywanie nowych umiejętności w dziedzinie nauki, technologii i programów badawczych przez dzieci i młodzież,
 • rozwijanie umiejętności nauczycieli i wykładowców w przekazywaniu dzieciom i młodzieży wiedzy z zakresu nauki i programów badawczych.

IV. Warunki zawarcia umowy

Wyrażenie zainteresowania przez Usługobiorcę
W odpowiedzi na zainteresowanie Usługobiorców (osobiste, mailowe, poprzez wypełnienie papierowej aplikacji, rejestrację internetową) Usługodawca informuje o warunkach zawarcia umowy. W szczególności są to warunki płatności, uczestnictwa, wymagania zdrowotne, zakres oferowanych usług, terminy oraz inne. Usługobiorca akceptuje warunki regulaminu przesyłając pisemną aplikację. Za pisemną aplikację uznaje się aplikację przesłaną mailem bądź wygenerowaną po rejestracji do systemu.

Zawarcie umowy
Za dokonanie zawarcia umowy uznaje się przesłanie pisemnej aplikacji przez Usługobiorcę. Usługobiorca przesyłając tę umowę zgadza się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Umowę można także zawrzeć poprzez wysłanie aplikacji mailem (więcej: poprzedni akapit – Wyrażenie zainteresowania przez Usługobiorcę) lub poprzez rejestrację w systemie online.

V. Płatność

Usługodawca informuje o formie płatności za zajęcia. Płatność powinna zostać uiszczona przez rozpoczęciem 3. (trzecich) zajęć:
- w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę odnośnie numeru konta bankowego oraz treści przelewu.
- na życzenie Usługobiorcy, np. w przypadku, gdy odpłatność za zajęcia jest uiszczana przez osobę trzecią (vide pracodawcę Usługobiorcy etc.) Usługodawca może wystawić fakturę na dane dostarczone przez płatnika wskazanego przez Usługobiorcę. Faktura może zostać wystawiona w ciągu 14 dni od uiszczenia opłaty.
- w formie płatności gotówką (w sytuacjach wyjątkowych). Usługobiorca otrzyma wówczas pisemne potwierdzenie wpłaty.

W przypadku, gdy Usługobiorca rozpocznie uczęszczanie na koła naukowe w trakcie semestru, cena zostanie obniżona zgodnie z następującymi zasadami:

 • rozpoczęcie uczestnictwa w kole naukowym od 4 lekcji - cena jest obniżona o 15% pełnej kwoty
 • rozpoczęcie uczestnictwa w kole naukowym od 7 lekcji - cena jest obniżona o 30% pełnej kwoty
 • rozpoczęcie uczestnictwa w kole naukowym od 11 lekcji - cena jest obniżona o 50% pełnej kwoty
 • w przypadku równoczesnego korzystania ze zniżki dla rodzeństw cena kursu nie ulega zmniejszeniu

W przypadku realizowania w szkole tzw. krótkiego semestru (10 godzin zajęć) cena zostanie obniżona zgodnie z następującymi zasadami:

 • rozpoczęcie uczestnictwa w kole naukowym od 3 lekcji - cena jest obniżona o 15% pełnej kwoty
 • rozpoczęcie uczestnictwa w kole naukowym od 5 lekcji - cena jest obniżona o 30% pełnej kwoty
 • w przypadku równoczesnego korzystania ze zniżki dla rodzeństw cena kursu nie ulega zmniejszeniu

VI. Utrudnienia ze strony Usługobiorcy

W przypadku trwałej niemożności uczestnictwa w zajęciach przez Usługobiorcę (kółka, inne zajęcia), na które jest zapisany, Usługobiorca informuje o tym fakcie Usługodawcę w formie pisemnej. Za wiadomość pisemną uznaje się w tym wypadku także wiadomość mailową bądź sms. Usługodawca informuje Usługobiorcę o otrzymaniu wiadomości.

Umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą kończy się z dniem przesłania potwierdzenia od Usługodawcy, jednak nie później niż 3 dni robocze od wysłania takiej informacji przez Usługobiorcę.

W dniu zakończenia umowy obliczany jest zwrot kosztów poniesionych przez Usługobiorcę, na postawie artykułu VIII poniższego regulaminu. W wyliczaniu zwrotu bierze się pod uwagę poniesione koszty stałe oraz liczbę odbytych zajęć. W przypadku nieobecności Usługobiorcy na niektórych zajęciach nie przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty ani jej części. Zwrot kosztów przysługuje jedynie w przypadku zakończenia obowiązywania umowy opisanego powyżej.

VII. Utrudnienia ze strony Usługodawcy

W przypadku realizacji niektórych usług Usługodawca może wyznaczyć minimalną liczbę uczestników. Jeżeli liczba ta nie zostanie osiągnięta, Usługodawca jest upoważniony do anulowania zajęć najpóźniej po trzecich zajęciach. W tym wypadku umowa pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wygasa z dniem anulowania zajęć. Usługodawca może odwołać prowadzenie zajęć z innych przyczyn obiektywnych i jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorcę o tym fakcie.

W przypadku gdy okaże się, że w trakcie zajęć osoba prowadząca zajęcia nie jest w stanie w dalszym ciągu ich realizować, Usługodawca ma prawo przerwać prowadzenie zajęć. W tym przypadku Usługobiorcy przysługuje proporcjonalny zwrot poniesionych płatności obliczony jako stosunek już odbytych zajęć do tych zajęć, które pozostały do zakończenia całości.

VIII. Warunki rezygnacji ze świadczonych usług

Wyznaczenie kosztów opłaty za rezygnację z zajęćjest determinowane głównie przez poniesione koszty stałe oraz liczbę odbytych zajęć. Powyższe warunki rezygnacji dotyczą wszystkich usług świadczonych w oparciu o niniejszy regulamin.

W szczególnych przypadkach Usługodawca może wyznaczyć inne warunki rezygnacji. W przypadku braku innych warunków rezygnacji, Usługobiorca otrzymuje zwrot 50% wysokości uiszczonej opłaty.Kwota ta obliczana jest jako stosunek już odbytych zajęć do tych zajęć, które pozostały do zakończenia całości.

IX. Warunki świadczenia usług

Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi o jakości i zakresie, o których zapewniał w ofercie usług (propozycjach, broszurach etc.). Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z tymi warunkami przed zawarciem umowy i przed złożeniem swojej aplikacji zgodnie z pkt. IV niniejszego Regulaminu, a także potwierdza, że je akceptuje i przyjmuje do wiadomości.

Usługodawca określa również zasady działania i inne warunki korzystania z jego usług, które są dostępne na jego stronie internetowej, i o których Usługodawca niniejszym wyraźnie powiadamia Usługobiorcę. W przypadku nieprzestrzegania tych warunków przez Usługobiorcę, Usługodawca może w każdej chwili wypowiedzieć obowiązywanie umowy. W tym przypadku Usługobiorca nie przysługują żadne roszczenia finansowe.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych usług oraz maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie realizacji zajęć, rodzice zobowiązani są do podania informacji o stanie zdrowia ich dziecka zgodnie z ich najlepszą wiedzą.

UWAGA! W przypadku uczestników ze specjalnymi potrzebami wymagana jest obecność dodatkowego opiekuna bądź pedagoga specjalnego, który będzie mógł asystować Im w trakcie realizacji eksperymentów. W przeciwnym wypadku Fundacja może nie wyrazić zgody na uczestnictwo dziecka w kursie.

X. Odwołanie obozu przez Fundację Omniveda (usługodawca)

Usługodawca może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem obozu lub po jego rozpoczęciu w następujących przypadkach:

(a) z powodu podania przez klienta w umowie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji

b) z powodu tak zwanej "siły wyższej", tj. z przyczyn, których nie można było uniknąć lub przewidzieć przy podpisywaniu umowy (tu jako akceptacja regulaminu przy rejestracji dziecka na stronie www.wiedzanasbawi.pl). W takim przypadku klient otrzyma zwrot pełnej kwoty za półkolonie. Jednocześnie nie przysługuje mu żadne dalsze odszkodowanie.

c) jeśli minimalna liczba dzieci zapisanych na dany turnus nie jest spełniona, tj. co najmniej 11 osób na półkolonie.

d) w przypadku gdy klient zalega z zapłatą za półkolonie dłużej niż 7 dni od terminu podanego na fakturach (mail z numerem rejestracji i numerem konta wysłany po rejestracji). Jeśli klient zalega z zapłatą za półkolonie mniej niż 7 dni, ale do rozpoczęcia obozu jeszcze jej nie uregulował, dostawca może odmówić przyjęcia dziecka na półkolonie aż do momentu uiszczenia należnej kwoty na rachunek usługodawcy.

XI. Zwroty

W przypadku zakończenia umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy jego wpłatę w wysokości pomniejszonej o kwotę, o której mowa w punkcie VIII niniejszego regulaminu.

Zwrot zostanie dokonany w oparciu o pisemny wniosek Usługobiorcy. Wniosek powinien zawierać co najmniej dane (w tym imię i nazwisko) Usługobiorcy, powód rozwiązania umowy oraz numer konta, na które powinien zostać dokonany zwrot lub jego część.

W przypadku, kiedy odpłatność za zajęcia uiszczana była przez osobę trzecią zwrot dokonywany jest zawsze na konto tej osoby w formie korekty do faktury lub też bezpośrednio na konto (w przypadku, kiedy nie wystawiono faktury, a osoba trzecia dokonała płatności bezpośrednio na konto).

XII. Voucher podarunkowy

 • Voucher podarunkowy może zostać użyty przez inną osobę, której został podarowany.
 • Vouchera podarunkowego nie można spieniężyć.
 • Gotówka jest zwracana tylko w przypadku długotrwałej choroby po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego
 • Wszelkie zmiany w voucherze będą obciążone opłatą administracyjną w wysokości 50.00 PLN

XIII. WARUNKI KORZYSTANIA Z AWARYJNEGO Vouchera 2020 (Voucher stanu wyjątkowego)

Voucher awaryjny 2020 jest wydawany przez Fundację Omniveda dla swoich klientów jako substytut kół naukowych, których nie można było przeprowadzić w wyniku działania siły wyższej - pandemii choroby Covid 19 i związanych z tym działań kryzysowych rządu Rzeczpospolitej Polski. Warunki korzystania z vouchera są określone na samym voucherze oraz w niniejszym regulaminie.

 • Vouchera nie można użyć wielokrotnie.
 • Voucherów nie można łączyć z innymi voucherami.
 • Przy ubieganiu się o  wymianie vouchera na gotówkę odliczona zostanie opłata administracyjna w wysokości 17.00 PLN.

XIV. Klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności / siły wyższej

W przypadku wystąpienia klauzuli nadzwyczajnej zmiany okoliczności / siły wyższej Usługodawca nie ma żadnych obowiązków ani zobowiązań względem Usługobiorcy. W takim przypadku przedwczesnego zakończenia działalności Usługobiorca nie ma prawa do zwrotu wpłaconej kwoty.

Za nadzwyczajną zmianę okoliczności / siłę wyższą uznaje się w szczególności wojnę, zamieszki, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej i tym podobne . Nadzwyczajna zmiana okoliczności / siła wyższa obejmuje również ograniczenia Usługodawcy spowodowane zmianami w prawie lub zakończeniem bytu prawnego Usługodawcy w związku z decyzją osoby zarządzającej.

XV. Postanowienia końcowe

Powyższe warunki są obowiązujące i wiążące dla wszystkich usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu. Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane jedynie w formie pisemnej i nie stosuje się ich do już zawartych umów, o ile strony nie umówiły się inaczej.

Zapraszamy do kontaktu infopl@omniveda.com

Używamy plików cookie na tej stronie w celu świadczenia usług i analizy ruchu. Przeglądając tę witrynę, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji tutaj.
cancel
helpline kroužky

W czym możemy pomóc?

Nie udało się przesłać formularza zgłoszeniowego? W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości bardzo prosimy o kontakt.:

Email: infopl@omniveda.com